Wilma Elles: Çocuklarımı Türk gibi yetiştireceğim

3 çocuk annesi olmak istediğini söyleyen Elles, “Çocuklarımı Türk örf ve adetlerine göre yetiştireceğim” dedi.

Al­man oyun­cu Wil­ma El­les, geç­ti­ği­miz haf­ta Türk va­tan­da­şı ol­mak için baş­vu­ru yap­tı­ğı­nı söy­le­ye­rek ma­ga­zin gün­de­mi­ne otur­muş­tu.

"3 çocuğum olsun istiyorum"

İs­mi­ni de 'As­lı­' ola­rak de­ğiş­ti­re­ce­ği­ni be­lir­ten Al­man oyun­cu, şu ara­lar ev­li­lik ha­zır­lık­la­rı yap­tı­ğı­nı açık­la­dı.

Bugün'de yer alan habere göre, An­ne ol­ma­yı her şey­den çok is­te­di­ği­ni ifa­de eden El­les, "4 kar­de­şim var. Ken­di ai­lem gi­bi ka­la­ba­lık bir yu­va kur­mak is­ti­yo­rum. 3 ço­cu­ğu­mun ol­ma­sı­nı çok is­te­rim. Ço­cuk­la­rı­mı da Tür­ki­ye­'de, Türk örf ve adet­le­ri­ne gö­re ye­tiş­ti­rece­ğim. Bu­gü­ne ka­dar set­ten se­te koş­tur­du­ğum için ev­li­lik ve ço­cuk ha­yal­le­ri­mi ger­çek­leş­ti­re­me­di­m" de­di.

"Eevlenmeden önce çocuk yapmaya karşıyım"

Ço­cuk sa­hi­bi ol­mak için ol­maz­sa ol­maz ku­ral­la­rı ol­du­ğunu söyleyen El­les, "Ben ni­kah­sız ço­cuk sa­hi­bi ol­ma­ya ke­sin­lik­le karşıyım" dedi.

Yorumlar

YORUM YAZ