Borçlardan kurtulmanın 7 yolu

Borçlarınızı temizlemek için stratejinizi belirleyin!

Finansal konularda herkesin kişisel çözümleri farklılık gösterse de belli bazı adımlar, herkes için uygulanabilir...

BORCUNUZU HESAPLAYIN
Hesaplarınızı yaparken ka­fa­nız­da­ki ge­nel ola­rak he­sap­la­dığınız yaklaşık bir kredi kartı borcu rakamı ile kalmayın. ­­­­­­­­­­­Bü­tün eks­tre­le­ri­ni­zi alıp; borç­la­rınızın, kart bazında ­­­­mi­ni­mum öde­me tu­tar­la­rının ­ve fa­iz öde­me­le­ri­nin ba­sit, fa­kat tam bir lis­te­si­ni ya­pın. Bu, ilk ola­rak han­gi kar­tın borç­la­rı­nı te­miz­le­mek­le işe başlamanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olur. ­­­­­­­­­­­­­­ Ama her şey­den ön­ce, böy­le bir lis­te­yi gör­me­nin şok edi­ci ta­ra­fı bi­le, ge­ri öde­me mo­ti­vas­yo­nu­nu­zu ar­tırır.

BİREYSEL KREDİ FIRSATLARINI ÖĞRENİN
Kre­di kart­la­rınızdan bazılarını ya da tümünü geri ödemek için toplu bir bireysel kredi kullanmak, matematik olarak daha avantajlı olabilir. Ban­ka­la­rın kre­di kar­tı fa­iz ve di­ğer mas­raf­la­rı­nı karşılaştırıp bakiye devri ile size maliyeti ­­­­­­­­­­ da­ha dü­şk ola­cak başka bir kar­ta geç­me­yi se­çe­bi­lir­si­niz. Ça­lıştığınız bankaların yanı sıra diğer birkaç bankadaki bireysel müşteri temcilcileriyle de görüşerek alternatifleri değerlendirin.

BÜTÇE VE HARCAMA PLANI YAPIN
Büt­çe­ni­zi; ge­lir­le­ri­niz, dü­zen­li ve zo­run­lu har­ca­ma­la­rı­nız, kre­di kar­tı ge­ri öde­me­le­ri­ne ayı­ra­ca­ğınız ­di­lim ola­rak, detay­lı bir şe­kil­de çı­ka­rın. Ge­ri öde­me­ni­zi bi­ti­re­bi­le­ce­ği­niz sü­re­yi he­sap­la­yın ve bu dö­nem için 'ke­mer sık­ma po­litika­sına da­ya­lı bir har­ca­ma pla­nı oluşturun.

YÜKSEK FAİZLİDEN BAŞLAYIN
Di­ğer kart­la­rı­nı­za as­ga­ri öde­me tu­ta­rın­da ge­ri öde­me­ler­de bu­lun­ma­ya de­vam et­se­niz da­hi, en yük­sek fa­iz­li ola­na ayıra­bil­di­ği­niz en faz­la öde­me­yi yön­len­di­rin. Kart te­miz­li­ği­ne, en yüksek fa­iz­li­den en dü­şük fa­iz­li­ye doğ­ru de­vam edin.

OTOMATİK ÖDEME SİSTEMİNE GEÇİN
Ve as­ga­ri ödem­le­ri­niz için, öde­me gü­nün­de he­sa­bınızda para ­­­ bu­lun­du­run. Çe­şit­li kart­la­rın fark­lı öde­me ta­rih­le­ri­ni iz­ler­ken ya­pa­cağınız ­­her at­la­ma ve ge­cik­me, si­ze fa­iz dışı ­ek ce­za ve mas­raf öde­me­si do­ğu­rur. Üs­te­lik ge­ri öde­me ta­ri­hi­nin at­lan­ma­sı, kre­di ta­kip lis­te­le­ri­ne geç­me­ni­ze ne­den olur.

SABIRLI VE KARARLI OLUN
Bir tak­vim oluştu­run ve borç te­miz­li­ği işi­nin va­kit ala­bi­le­ce­ği­ni ka­bul­le­nin. Ara­da kon­tro­lü kay­be­dip, ka­ça­mak­lar ya­pıp, tek­rar açıl­ma­yın.

KOÇLUK YA DA DANIŞMANLIK ALIN
Bazen har­ca­ma alışkanlıklarını düzeltmek, ­­­­­­­ki­lo ver­mek, si­ga­ra­yı bı­rak­mak veya bir bo­şan­ma da­va­sının ­ üs­te­sin­den gel­mek­ten da­ha da zor ola­bi­lir. Bu gibi durumlarda kişisel danışmanlık almak işinizi kolaylaştırabilir.

Yorumlar

banka zade 02-04-2013 11:12:25

kredi katı sahıplerı borctan kurtulmanın en guzel yolu kartları kapatmak ve kullanmamak yokas bankanın o ukala avukatları muhatap olursunuz bunların elıne düsmektense ölmek bın kat daha ıyı

gökhan 02-04-2013 09:52:44

bankalardan ve avukatlardan nefret ediyorum elimde bir yetki olsa bu iki kurumu kapatırım

123 02-04-2013 07:56:21

tek yol var. borcun çoksa borç ile kapat :)))

?? 02-04-2013 03:29:48

bide danışmana para verelim çok akıllıca bravo

çocukmu kandırıyorsunuz 01-04-2013 20:39:25

türkiyedeki bankalar önce vatandaşın elindeki parayı krediyle destekleyip üçe katlıyor sonrada üçünü birden hortumluyor.türkiyedeki bankaların sistemi budur.iktidarlarıda bu bankalar yönetir o nedenle devlet içinde devlettirler.kısca paran yoksa kredi alamazsın.

AHMET AYIK 01-04-2013 18:37:33

bunlarin hepsini yaptim ama ancak hesaba para gecince borclardan kurtuldum :)

zerkan 01-04-2013 15:55:09

zaten bildiğimiz şeyler ben de kesin bir çözüm buldunuz zannettim.akıl veren çok oluyorda kimse para vermiyor..

YORUM YAZ