3.2 milyon kişi bu yüzden ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü, korkutan raporu açıkladı.

Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü (DSÖ) ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan Fi­zik­sel Ak­ti­vi­te Ra­po­ru­'n­da, hareketsizliğin bir­çok has­ta­lı­ğın ge­liş­me­si­ne se­bep ol­du­ğu açık­lan­dı. Dün­ya­da ölüm ne­den­le­ri ara­sın­da dör­dün­cü sı­ra­da yer alan ha­re­ket­siz­lik yü­zün­den her yıl 3,2 mil­yon ki­şi­ hayatını kaybediyor. Ra­por­da ha­re­ket­ etmeyenlerin kan­se­re ya­ka­lan­ma ris­ki­nin yüz­de 25, di­ya­bet ris­ki­nin yüz­de 27, kalp has­ta­lı­ğı ris­ki­nin ise yüz­de 30 ora­nın­da art­tı­ğı­na dik­kat çe­kil­di. Ula­şım araç­la­rı­nın yay­gın­laş­ma­sı­nın ki­şi­le­ri ha­re­ket­siz­li­ğe yö­nelt­ti­ği belirtiliyor.


Haftada 150 dakika yürüyün

Uzmanlar ço­cuk­lar ve genç­le­re gün­de 60, ye­tiş­kin­le­re ise haf­ta­da 150 da­ki­ka yü­rü­yüş, bi­sik­le­te bin­me gi­bi or­ta dü­zey­de fi­zik­sel ak­ti­vi­te­ öneriyor. Dünyada ülkelerin yüzde 80'i hareketsiz yaşama karşı politikalar belirlerken, sadece yüzde 56'sı bunları faaliyete geçirebiliyor.

Türkiye yerinden kalkmıyor


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Kaşıkçıoğlu, Dünya Sağlık Örgütünü'nün yayımladığı raporu değerlendirdi. Kaşıkçıoğlu, "Rapor, en çok da bizim gibi hareketsiz toplumlar için bir uyarı niteliğinde kabul edilmedir. Ülkemiz, düzenli hareket alışkanlığı konusunda en kötü ülkelerden biri” dedi.

Kanser artacak

Fiziksel aktivitenin yaşamın kendisi olduğunu kaydeden Kaşıkçıoğlu, "Hareketsizliğe bağlı olarak kanser, kronik hastalıklar ve romatizma gibi hastalıklar da görülme sıklığı artacak” dedi.

Yorumlar

YORUM YAZ