Ün­lü oyun­cu Ba­de İş­çil geç­ti­ği­miz yıl iş ada­mı Mal­koç Su­alp ile ni­kah ma­sa­sı­na otur­muş­tu. Mut­lu ev­li­li­ği­ni bir ço­cuk­la taç­lan­dır­ma­ya ha­zır­la­nan İş­çil, ha­mi­le­li­ği­nin 7. ayın­da ol­ma­sı­na rağ­men do­ğa­cak oğ­lu­na sağ­lık­lı ye­mek­ler yap­ma­ya baş­la­dı bile.

Mutfakta da iddialı

Ha­mi­le ka­lan bir­çok mes­lek­ta­şı di­ye­tis­yen kon­tro­lün­de bes­le­nir­ken Ba­de İş­çil, mut­fa­ğa gi­rip hem ken­di­si hem de do­ğum son­ra­sın­da be­be­ği için sağ­lık­lı ye­mek­ler hazırlıyor. Şimdiden birçok tarif öğrenen İşçil, oyun­cu­luk­ta ol­du­ğu gi­bi mut­fak­ta da id­di­alı ol­du­ğu­nu söy­lü­yor.